نشر بینش نو - نیما قربانینشر بینش نو، منتشر کننده کتب روانشناسی، فلسفه، و علوم اجتماعی در راستای مسئله شناسی و مسئله گشایی ایرانیان است. هدف این نشر، بهره گیری از نظریه ها، نظرگاه ها، و پژوهش های به روز در حیطه های یاد شده برای جلب توجه نخبگان جامعه به بهره گیری از علوم یاد شده برای فهم مسائل، معضلات، دغدغه ها، توانایی ها و موهبت های روانشناختی ایرانیان است.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول نشر بینش نو دکتر نیما قربانی، استاد دانشگاه تهران می‌یاشد. این نشریه از سال ۱۳۸۸ فعالیت خود را در زمینه تولید و چاپ کتاب در زمینه روانشناسی، علمی، آموزشی، ادبیات آغاز نموده و تاکنون رسالت خود را در زمینه آگاهی بخشی و رشد فرهنگ ادامه داده است.

این نشر، رسالت یادشده را در دو سطح عامی و عالم دنبال می کند:

سطح نخست، کتب مورد استفاده عامه تحصیل کرده غیر متخصص حوزه روانشناسی، فلسفه، و علوم اجتماعی است، و سطح دوم، کتب تخصصی در حوزه های یاد شده را در اختیار علاقمندان قرار می دهد.

                                               نیما قربانی

                                            نشر بینش نو