روزهايي که در خواب رفتند و شبي که الهه ناپديد شد (به زودي)