گفتگوی زنده

اینجا شما می توانید گفتگوهای زنده ای که با هریک از مترجمین و نویسندگان کتاب های نشر بینش نو انجام شده است را مشاهده نمایید.